2005/Sep/19

ที่ตั้ง :
  ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
ขนาดพื้นที่ :
  360 ไร่
เวลาทำการ :
  04.30 -21.00 น. ทุกวัน
ประเภทของสวน :
  สวนสาธารณะขนาดกลาง
:
  หรือสวนสาธารณะระดับเขต
หน่วยงานรับผิดชอบ :
  สำนักงานสวนสาธารณะ

  สำนักสวัสดิการสังคม
รถประจำทาง :
  ถนนพระราม4 สาย 4 14 46 47 50 74 76

  106 109 115 ปอ.7
    ถนนวิทยุ สาย 13 17 62 76 106
:
  ถนนราชดำริสาย 14 15 74 77 119 ปอ.4 ปอ.5
ประชาชนผู้มาใช้บริการ:
  วันธรรมดา ประมาณ 20,000 คน

  วันหยุดราชการ ประมาณ 40,000 คนประวัติความเป็นมา

  สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร และพระ- ราชมรดกที่พระบาทสมเด็จพระ มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานไว้ให้
แก่ชาวพระนคร โดยมีจุดเริ่มต้นใน พ.ศ.2468 ซึ่งทรงครองราชสมบัติครบ
15 ปี ประกอบกับเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จึงทรงมีพระราช-
ดำริจะจัดงานแสดงพิพิธภัณฑ์สรรพสินค้าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังเช่น ประเทศตะวันตกทำได้ผลมาแล้ว โดยกำหนดจัดใน ฤดูหนาวปลายปี พ.ศ. 2468 และมีพระราชดำริว่า เมื่อเลิกการจัดงานแล้วสถานที่นั้น ควรจัดทำ เป็นสวนพฤกษชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและใช้พักผ่อน ทรงเลือก บริเวณทุ่งศาลาแดงที่ดินส่วนพระองค์ที่เหลือจากแบ่งเป็นจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยไป
แล้วเป็นที่จัดงาน และทรงสละพระราชทรัพย์เป็นทุนประ-
เดิมในการเตรียมสถานที่ ครั้งนั้นมีการขุดสระกว้างสร้างเกาะลอยกลางน้ำ
ตัดถนน และสร้างถาวรวัตถุ เช่น หอนาฬิกา ตึกแบบกรีก และทรงพระราช
ทานชื่อว่า "สวนลุมพินี" หมายถึง สถานที่ประสูติแห่งพระพุทธเจ้า ณ ตำบล
ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล แต่ด้วยทรงเสด็จสวรรคตก่อนกำหนดเปิดงาน
จึงต้องล้มเลิกงานไป ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 โครงการนี้จึงถูกรื้อฟื้นอีกครั้ง
โดยทรงให้เช่าที่ดินด้านใต้ของสวนลุมพินี 90 ไร่ จัดเป็น"วนาเริงรมย์"
คล้ายสวนสนุก และค่าเช่านำมาปรับปรุงที่ดินส่วนที่เหลือเปิดเป็นสวน
สาธารณะ นับแต่นั้น สวนลุมพินีจึงเป็นสถานที่ให้ความเพลิดเพลินสนุก
สนานแก่ประชาชนมีทั้ง การละเล่น แข่งว่าว วิ่งวัว ชิงช้า ม้าหมุนโดยทรงพระ
ราชทานที่ดินให้รัฐบาลดูแลและมีพระกระแสรับสั่งให้ใช้เพื่อสวนสาธารณะ
เท่านั้น ต่อมาในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 สวนลุมพินี กลายเป็นที่ตั้งค่ายของ ทหารญี่ปุ่น สวนแห่งนี้จึงลดบทบาทลง จนสงครามเลิกในปี พ.ศ.2495-2497 จึงถูกใช้เป็นที่จัดงานฉลองรัฐธรรมนูญ และมีการประกวดนางสาวสยาม บริเวณเกาะลอย

ลักษณะเด่นและจุดที่น่าสนใจในสวน

สวนลุมพินีมีลักษณะเป็น "สวนอเนกประสงค์" โดยเป็นสวน สาธารณะที่รวมไว้ด้วยประโยชน์ใช้สอย เพื่อกิจกรรมนันทนาการ หลากหลายที่จัดเตรียมไว้บริการประชาชน เป็นที่ตั้งของศูนย์ นันทนาการ สมาคมชมรมต่าง ๆ ภายใต้ภาพรวมในการเป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่ความร่มรื่น ด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่อายุเก่าแก่รายล้อมอยู่มาก และกระจายอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ที่จัดแต่งด้วยสระน้ำกว้างใหญ่ กลุ่มพรรณไม้ดอก ไม้ใบต่างสีสัน ไม่ว่าจะเป็นสวนป่าเขียวชอุ่ม สวนปาล์มที่สง่างาม หรือสวนไผ่ที่ให้ความรู้ สึกนุ่มนวล พลิ้วไหว และด้วยเป็นพื้นที่สีเขียวกว้างใหญ่ ท่ามกลางตึกอาคาร จึงมีหน้าที่ต่อระบบนิเวศในการเป็นที่พักพิง และแหล่งอาหารของสรรพ-ชีวิต
 

 

พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 สร้างในปี พ.ศ.2485 เพื่อระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณขององค์ผู้ให้กำเนิดสวนลุมพินี
กิจกรรมดูนกในเมือง เพราะเป็นแหล่งอาหารในธรรมชาติ และอุดม ด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่สวนแห่งนี้จึงกลายเป็นบ้านของนกหลากหลาย ที่พากันมาพึ่งพิงมากกว่า 30 ชนิด เป็นที่มาของการจัดการอบรม หลักสูตรดูนกในเมือง ณ สวนลุมพินี ทุกปี
ลานตะวันยิ้ม เป็นลานเพื่อกิจกรรรมนันทนาการที่ออกแบบเพื่อคน
พิการโดยเฉพาะ มีทางลาดแทนขั้นบันได สนามเด็กเล่นชนิดพิเศษ
ที่จอดรถคนพิการ และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อคนด้อยโอกาส ครบครัน
สโมสรพลเมืองอาวุโสแห่งเมืองกรุงเทพฯ ตั้งอยู่อาคารลุมพินีสถาน
เป็นที่พบปะสังสรรค์ พักผ่อน ออกกำลังกาย ฝึกอาชีพ ณ ของผู้สูงอายุ เปิดบริการเวลา 08.00 -18.00 น.ทุกวัน และภายในอาคารยังม เวท
ลีลาศหมุนได้ ใช้เป็นที่จัดกิจกรรมลีลาศ และฝึกสอนในวันเสาร์ -
อาทิตย์
ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสวนลุมพินี (Home of hope) ให้บริการแนะ-
นำ ปรึกษา ช่วยเหลือ สอนหนังสือ แก่เด็กเร่ร่อน (Homeless
children) เปิดบริการ 10.00-19.00 น.ทุกวัน
ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (BMA Apprentice School)
ให้บริการฝึกอาชีพสาขาต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป เช่น คอมพิวเตอร์
ตัดเย็บเสื้อผ้า เสริมสวย ทำอาหาร
ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี เสนอบริการแหล่งค้นคว้าความรู้
หนังสือและวีดีทัศน์ เปิดบริการเวลา 08.00- 20.00 น.วันอังคาร-
อาทิตย์
ศูนย์เยาวชนลุมพินี นำเสนอกิจกรรมกีฬา และฝึกสอนแก่เด็กและ
เยาวชน จัดสถานที่และ อุปกรณ์กีฬาไว้ให้บริการสมาชิก เช่น ฟุตบอล
ว่ายน้ำ บาสเก็ตบอล ฝึกสอนลีลาศ เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา
18.00-20.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 -18.00 น.
ศูนย์อาหารศรีไทยเดิม จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เปิดบริการเวลา
04.30 - 10.00 น.ทุกวัน
จักรยานน้ำและเรือพาย เป็นจุดบริการของเอกชน อยู่รอบเกาะลอย
อัตรา 30 บาท/30 นาที
ธรรมะในสวน กิจกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
โดยมีการทำบุญตักบาตร และแสดงธรรมะโดยพระสงฆ์ในทุกวัน
อาทิตย์สุดท้ายของเดือนเวลา 07.00 - 09.00 น.
ดนตรีในสวน กิจกรรมแห่งความเพลิดเพลินที่พบได้ในสวนสาธารณะ
มีการจัดแสดงดนตรีไทยและดนตรีสากล ณ สวนปาล์ม โดยจัดในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.30 -20.00 น.


2005/Sep/13


รถไฟฟ้ามหานคร
รถไฟฟ้ามหานคร หรือ รถไฟฟ้า BTS เป็นระบบการขนส่งที่รวดเร็วและปลอดภัย โดยแบ่งเป็น 2 เส้นทางด้วยกันคือ เส้นทางสุขุมวิท (สถานีอ่อนนุช-สถานีหมอชิต) และเส้นทางสีลม (สถานีสะพานตากสิน-สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ) โดยราคาค่าโดยสารจะอยู่ระหว่าง 10-40 บาท และเพื่อความประหยัด นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบัตรโดยสารประเภท 30 วัน ราคา 250 บาท (10 เที่ยว) หรือบัตร 1 วัน ราคา 100 บาท (ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวและระยะทาง)
สามารถใช้บริการของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บีทีเอส ได้ที่สถานีสยาม สถานีนานา และ สถานีสะพานตากสิน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2617-7340


รถไฟฟ้ากรุงเทพ
รถไฟฟ้ากรุงเทพเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว โดยมีจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายเฉลิมรัชมงคลที่สถานีหัวลำโพง สิ้นสุดปลายทางที่สถานีบางซื่อ ผ่านทั้งหมด 18 สถานี และอัตราค่าโดยสารจะอยู่ระหว่าง 10-15 บาท (ในช่วงทดลองอัตราค่าโดยสาร)
รถไฟฟ้ากรุงเทพเปิดให้บริการตั้งแต่ 06.00-24.00 น.ของทุกวัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2264-5200

รถโดยสารประจำทาง
รถโดยสารประจำทางของ ขสมก. มีไว้รองรับผู้ใช้บริการจำนวนมาก อีกทั้งยังมีราคาถูก คือตั้งแต่ราคา 5 บาทตลอดเส้นทาง รถโดยสารปรับอากาศ (สีน้ำเงิน) อัตราค่าโดยสารจะอยู่ระหว่าง 9-17 บาท ส่วนรถโดยสารปรับอากาศยูโร2 (เหลือง-ส้ม) อัตราค่าโดยสารจะอยู่ระหว่าง 11-21 บาท รถโดยสารปรับอากาศไมโครบัสอัตราราคา 20 บาทตลอดเส้นทาง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 184 หรือ 0-2246-0973
นอกจากนี้แผนที่เส้นทางเดินรถสามารถหาซื้อได้จากร้านขายหนังสือทั่วไป ส่วนแผนที่กรุงเทพนั้นสามารถขอรับได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รถแท็กซี่
รถแท็กซี่ที่ประจำอยู่ที่สนามบินและโรงแรมจะมีการกำหนดอัตราราคาที่แน่นอน ส่วนแท็กซี่ที่ให้บริการทั่วไปจะมีมิเตอร์เป็นตัวบอกระยะทางและค่าโดยสารโดยอัตโนมัติ ราคาเริ่มต้นที่ 35 บาทในระยะ 3 กิโลเมตรแรก เฉลี่ยอัตราราคาประมาณ 5 บาทต่อกิโลเมตร (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรด้วย)

รถตุ๊กตุ๊ก
รถตุ๊กตุ๊กมีชื่อเรียกทางราชการว่า รถสามล้อเครื่อง นิยมใช้ในการเดินทางในระยะที่ไม่ไกลมากนัก ค่าโดยสารนั้นผู้โดยสารสามารถตกลงต่อรองกันก่อนได้ ราคาเริ่มต้นที่ 3 กิโลเมตรแรกคือประมาณ 30 บาท

เรือโดยสาร
ในการเดินทางโดยเรือนั้น นักท่องเที่ยวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงลักษณะของเรือประเภทต่างๆ เพื่อความสะดวกและการกำหนดระยะเวลาในการเดินทาง เส้นทางของเรือโดยสารที่แล่นในแม่น้ำเจ้าพระยาคือนนทบุรี-กรุงเทพฯ โดยเริ่มจากท่าน้ำนนท์ฯ และหมดระยะที่ท่าเรือสะพานตากสิน (สาธร)

เรือธรรมดา (ไม่มีธง) จะจอดทุกท่าเรือที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือได้รับสัมปทาน ราคาเริ่มต้นที่ 8 บาท
เรือเร็ว (ธงส้ม) ไม่ต่างจากเรือธรรมดามากนัก แต่จะจอดสลับเว้นบางท่า เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเดินทาง อัตราค่าโดยสาร 10 บาทตลอดสาย
เรือด่วนพิเศษ (ธงเหลือง) จะจอดรับผู้โดยสารเฉพาะท่าใหญ่ที่มีคนหนาแน่น ทำให้ใช้เวลาน้อยกว่าเรือสองประเภทที่กล่าวมา หลังจากให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วนแล้ว เรือนี้จะกลายเป็นเรือนำเที่ยวและจะมีมัคคุเทศน์ของบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวระหว่าง สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อัตราค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย
เรือติดธงฟ้า เป็นบริการใหม่ที่เพิ่งเปิดขึ้น และมีความเร็วสูงสุด เพราะจอดรับส่งผู้โดยสารเพียง 3 ท่าเท่านั้นคือ ท่าน้ำนนท์ฯ ท่าน้ำศิริราช และท่าเรือสะพานตากสิน อัตราค่าโดยสารจะอยู่ระหว่าง 25-35 บาท ในชั่วโมงเร่งด่วน บ่อยครั้งที่อาจจะต้องพบกับสภาพการจราจรตัดขัด

มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ในชั่วโมงเร่งด่วน มักจะประสบกับปัญหาการจราจรติดขัด มอเตอร์ไซค์รับจ้างจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยพาคุณไปสู่ที่หมายได้ทันเวลา ส่วนอัตราค่าโดยสารนั้นสามารถตกลงกันก่อนได้ โดยราคาเริ่มต้นที่ 5 บาท


ปล. โดนแซว อายจัง 555++

2005/Sep/13