2005/Sep/13

กรุงเทพมหานคร เดิมเรียกกันว่า" เมืองบางกอก" ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรง ปราบดาภิเษก เป็นปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างเมืองบางกอกขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่แทน กรุงธนบุรี โดยสืบทอดศิลปวัฒนธรรม จากกรุงศรีอยุธยา ทรงทำพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันที่เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 แล้วทรงเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2325 ทรงพระราชทานนามพระนครนี้ว่า กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถานอมรพิมาน อวตารสถิต สักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์ เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงเปลี่ยนนามพระนครจาก บวรรัตนโกสินทร์ เป็น อมรรัตนโกสินทร์ ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2514 รัฐบาลได้รวมจังหวัดพระนครและธนบุรีเป็น นครหลวงกรุงเทพธนบุรีและภายหลังการปรับปรุงการปกครองใหม่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จึงได้เปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร แต่นิยมเรียกกันว่ากรุงเทพฯ


กรุงเทพมหานครในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครอง การสื่อสาร การพาณิชย์ การเงิน-การธนาคาร การคมนาคมขนส่ง การศึกษา ฯลฯ แบ่งการปกครองเป็น 50 เขต โดยมีพื้นที่ทั้งหมด1,562.2 ตารางกิโลเมตร
พ.ศ. 2515
_____________________________________________ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ได้จัดรูปการปกครองจากนครหลวง กรุงเทพธนบุรีและ เทศบาลนครหลวง มาเป็น กรุงเทพมหานครโดยรวมกิจการ ของนครหลวงกรุงเทพธนบุรี องค์การบริหารนครหลวง กรุงเทพ ธนบุรี เทศบาลนครหลวงและสุขาภิบาล ในเขต นครหลวงมาเป็น กรุงเทพมหานคร และได้จัดระเบียบ บริหารราชการกรุงเทพ มหานครใหม่ เป็นลักษณะผสม ระหว่าง ราชการ บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น แต่ให้มีฐานะเป็นจังหวัด มีผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครเป็นข้าราชการการเมืองแต่งตั้ง โดย คณะรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ


พ.ศ. 2516
________________________________________

ต่อมาได้เกิดความไม่สงบ ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายนิติบัญญัติ สภานิติบัญญัติ แห่งชาติได้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 ประกาศขึ้นใช้โดยมีมาตรา 16 บัญญัติว่า การปกครองท้องถิ่นทุกระดับ รวมทั้งนครหลวง ให้มีสภาท้องถิ่น และ ผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหาร ปกครองท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ในท้องถิ่นนั้น

พ.ศ. 2518 - ปัจจุบัน
________________________________________
ในปี พ.ศ.2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 ขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ได้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และ ตาม พระราช บัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 มาตรา 6 ได้บัญญัติ ให้ กรุงเทพ มหานคร แบ่งพื้นที่การ ปกครอง ออกเป็นเขตและแขวงสำหรับพื้นที่เขต คือ อำเภอเดิม ส่วนพื้นที่แขวง คือ ตำบลเดิม

และพระราชบัญญัติ ฉบับ ดังกล่าว กำหนดให้ กรุงเทพมหานคร เป็นทบวงการเมืองมีฐานะเป็นราชการ บริหาร ส่วนท้องถิ่นนครหลวง มีผู้ว่าราชการ กรุงเทพ มหานครและรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร มาจาก การเลือกตั้ง และเป็น ผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน อยู่ใน ตำแหน่ง ตามวาระ คราวละ 4 ปี นับแต่ วันเลือกตั้ง ซึ่งกรุงเทพ มหานคร ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพ มหานครและสมาชิกสภา กรุงเทพ มหานครขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2518


แต่การเลือกตั้งครั้งนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ คณะมิได้ อยู่ในตำแหน่งจนครบ วาระ 4 ปี ทั้งนี้เพราะ ได้เกิด การ ขัดแย้งกัน อย่างรุนแรงทั้งใน ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ จนไม่ สามารถ ที่จะประสานกัน ได้จึงทำให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานคร ต้องพ้น จาก ตำแหน่งโดยคำสั่ง ของ นายกรัฐมนตรีนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ตามมาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2519 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2520


ด้วยเหตุ ตามมาตรา 21 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย จึงทำให้กรุงเทพมหานครเข้ายุคแห่งการมีผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่ง และ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 สภาผู้แทนราษฎร ก็ได้ลงมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์ให้ความ เห็นชอบกับ พระราช บัญญัติระเบียบ บริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 โดยพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร และสมาชิกสภา กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต ภายใน 30 วัน ซึ่งวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กำหนดในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 สำหรับสมาชิกสภาเขต ให้มีการ เลือกตั้งในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ซึ่งนับเป็น ครั้งแรกที่กฎหมายกำหนดให้มีสมาชิกสภาเขต

ที่มา : เวบไซต์กรุงเทพมหานคร

Comment

Comment:

Tweet


ด่วนเลยนะคะ
#5 by Nutcha (58.147.28.58) At 2009-06-15 16:34,
sad smile ในกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะทั้งหมดกี่แห่ง
ใครรู้บ้างช่วยทีส่งเมลมาบอกที่เมลนี้นะคะ
N__U--t@hotmail.com

-v[86I8jt
#4 by Nutcha (58.147.28.58) At 2009-06-15 16:34,
อัพต่อเนื่องเลยรึ ดีๆ ความรู้รอบตัวอ่ะนะ
#3 by Lullaby-Nocturne At 2005-09-13 18:59,
ชอบประวัติกรุงเทพค่ะ
โดยส่วนตัวชอบคำว่า เมืองบางกอกมาก

:)
#2 by Canfly--+ At 2005-09-13 18:28,
อยากไปกรุงเทพฯ อีกจังเลย....


#1 by --**-- Na2Ja --**-- At 2005-09-13 18:27,