2005/Sep/19

ที่ตั้ง :
  ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
ขนาดพื้นที่ :
  360 ไร่
เวลาทำการ :
  04.30 -21.00 น. ทุกวัน
ประเภทของสวน :
  สวนสาธารณะขนาดกลาง
:
  หรือสวนสาธารณะระดับเขต
หน่วยงานรับผิดชอบ :
  สำนักงานสวนสาธารณะ

  สำนักสวัสดิการสังคม
รถประจำทาง :
  ถนนพระราม4 สาย 4 14 46 47 50 74 76

  106 109 115 ปอ.7
    ถนนวิทยุ สาย 13 17 62 76 106
:
  ถนนราชดำริสาย 14 15 74 77 119 ปอ.4 ปอ.5
ประชาชนผู้มาใช้บริการ:
  วันธรรมดา ประมาณ 20,000 คน

  วันหยุดราชการ ประมาณ 40,000 คนประวัติความเป็นมา

  สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร และพระ- ราชมรดกที่พระบาทสมเด็จพระ มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานไว้ให้
แก่ชาวพระนคร โดยมีจุดเริ่มต้นใน พ.ศ.2468 ซึ่งทรงครองราชสมบัติครบ
15 ปี ประกอบกับเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จึงทรงมีพระราช-
ดำริจะจัดงานแสดงพิพิธภัณฑ์สรรพสินค้าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังเช่น ประเทศตะวันตกทำได้ผลมาแล้ว โดยกำหนดจัดใน ฤดูหนาวปลายปี พ.ศ. 2468 และมีพระราชดำริว่า เมื่อเลิกการจัดงานแล้วสถานที่นั้น ควรจัดทำ เป็นสวนพฤกษชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและใช้พักผ่อน ทรงเลือก บริเวณทุ่งศาลาแดงที่ดินส่วนพระองค์ที่เหลือจากแบ่งเป็นจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยไป
แล้วเป็นที่จัดงาน และทรงสละพระราชทรัพย์เป็นทุนประ-
เดิมในการเตรียมสถานที่ ครั้งนั้นมีการขุดสระกว้างสร้างเกาะลอยกลางน้ำ
ตัดถนน และสร้างถาวรวัตถุ เช่น หอนาฬิกา ตึกแบบกรีก และทรงพระราช
ทานชื่อว่า "สวนลุมพินี" หมายถึง สถานที่ประสูติแห่งพระพุทธเจ้า ณ ตำบล
ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล แต่ด้วยทรงเสด็จสวรรคตก่อนกำหนดเปิดงาน
จึงต้องล้มเลิกงานไป ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 โครงการนี้จึงถูกรื้อฟื้นอีกครั้ง
โดยทรงให้เช่าที่ดินด้านใต้ของสวนลุมพินี 90 ไร่ จัดเป็น"วนาเริงรมย์"
คล้ายสวนสนุก และค่าเช่านำมาปรับปรุงที่ดินส่วนที่เหลือเปิดเป็นสวน
สาธารณะ นับแต่นั้น สวนลุมพินีจึงเป็นสถานที่ให้ความเพลิดเพลินสนุก
สนานแก่ประชาชนมีทั้ง การละเล่น แข่งว่าว วิ่งวัว ชิงช้า ม้าหมุนโดยทรงพระ
ราชทานที่ดินให้รัฐบาลดูแลและมีพระกระแสรับสั่งให้ใช้เพื่อสวนสาธารณะ
เท่านั้น ต่อมาในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 สวนลุมพินี กลายเป็นที่ตั้งค่ายของ ทหารญี่ปุ่น สวนแห่งนี้จึงลดบทบาทลง จนสงครามเลิกในปี พ.ศ.2495-2497 จึงถูกใช้เป็นที่จัดงานฉลองรัฐธรรมนูญ และมีการประกวดนางสาวสยาม บริเวณเกาะลอย

ลักษณะเด่นและจุดที่น่าสนใจในสวน

สวนลุมพินีมีลักษณะเป็น "สวนอเนกประสงค์" โดยเป็นสวน สาธารณะที่รวมไว้ด้วยประโยชน์ใช้สอย เพื่อกิจกรรมนันทนาการ หลากหลายที่จัดเตรียมไว้บริการประชาชน เป็นที่ตั้งของศูนย์ นันทนาการ สมาคมชมรมต่าง ๆ ภายใต้ภาพรวมในการเป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่ความร่มรื่น ด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่อายุเก่าแก่รายล้อมอยู่มาก และกระจายอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ที่จัดแต่งด้วยสระน้ำกว้างใหญ่ กลุ่มพรรณไม้ดอก ไม้ใบต่างสีสัน ไม่ว่าจะเป็นสวนป่าเขียวชอุ่ม สวนปาล์มที่สง่างาม หรือสวนไผ่ที่ให้ความรู้ สึกนุ่มนวล พลิ้วไหว และด้วยเป็นพื้นที่สีเขียวกว้างใหญ่ ท่ามกลางตึกอาคาร จึงมีหน้าที่ต่อระบบนิเวศในการเป็นที่พักพิง และแหล่งอาหารของสรรพ-ชีวิต
 

 

พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 สร้างในปี พ.ศ.2485 เพื่อระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณขององค์ผู้ให้กำเนิดสวนลุมพินี
กิจกรรมดูนกในเมือง เพราะเป็นแหล่งอาหารในธรรมชาติ และอุดม ด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่สวนแห่งนี้จึงกลายเป็นบ้านของนกหลากหลาย ที่พากันมาพึ่งพิงมากกว่า 30 ชนิด เป็นที่มาของการจัดการอบรม หลักสูตรดูนกในเมือง ณ สวนลุมพินี ทุกปี
ลานตะวันยิ้ม เป็นลานเพื่อกิจกรรรมนันทนาการที่ออกแบบเพื่อคน
พิการโดยเฉพาะ มีทางลาดแทนขั้นบันได สนามเด็กเล่นชนิดพิเศษ
ที่จอดรถคนพิการ และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อคนด้อยโอกาส ครบครัน
สโมสรพลเมืองอาวุโสแห่งเมืองกรุงเทพฯ ตั้งอยู่อาคารลุมพินีสถาน
เป็นที่พบปะสังสรรค์ พักผ่อน ออกกำลังกาย ฝึกอาชีพ ณ ของผู้สูงอายุ เปิดบริการเวลา 08.00 -18.00 น.ทุกวัน และภายในอาคารยังม เวท
ลีลาศหมุนได้ ใช้เป็นที่จัดกิจกรรมลีลาศ และฝึกสอนในวันเสาร์ -
อาทิตย์
ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสวนลุมพินี (Home of hope) ให้บริการแนะ-
นำ ปรึกษา ช่วยเหลือ สอนหนังสือ แก่เด็กเร่ร่อน (Homeless
children) เปิดบริการ 10.00-19.00 น.ทุกวัน
ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (BMA Apprentice School)
ให้บริการฝึกอาชีพสาขาต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป เช่น คอมพิวเตอร์
ตัดเย็บเสื้อผ้า เสริมสวย ทำอาหาร
ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี เสนอบริการแหล่งค้นคว้าความรู้
หนังสือและวีดีทัศน์ เปิดบริการเวลา 08.00- 20.00 น.วันอังคาร-
อาทิตย์
ศูนย์เยาวชนลุมพินี นำเสนอกิจกรรมกีฬา และฝึกสอนแก่เด็กและ
เยาวชน จัดสถานที่และ อุปกรณ์กีฬาไว้ให้บริการสมาชิก เช่น ฟุตบอล
ว่ายน้ำ บาสเก็ตบอล ฝึกสอนลีลาศ เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา
18.00-20.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 -18.00 น.
ศูนย์อาหารศรีไทยเดิม จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เปิดบริการเวลา
04.30 - 10.00 น.ทุกวัน
จักรยานน้ำและเรือพาย เป็นจุดบริการของเอกชน อยู่รอบเกาะลอย
อัตรา 30 บาท/30 นาที
ธรรมะในสวน กิจกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
โดยมีการทำบุญตักบาตร และแสดงธรรมะโดยพระสงฆ์ในทุกวัน
อาทิตย์สุดท้ายของเดือนเวลา 07.00 - 09.00 น.
ดนตรีในสวน กิจกรรมแห่งความเพลิดเพลินที่พบได้ในสวนสาธารณะ
มีการจัดแสดงดนตรีไทยและดนตรีสากล ณ สวนปาล์ม โดยจัดในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.30 -20.00 น.


Comment

Comment:

Tweet


ยาว
#4 by ร่รี (118.175.249.239) At 2009-09-04 13:43,
ช่วยกันทำกรุงเทพให้น่าอยู่และปลอยภัย จะได้มีชาวต่างชาติเอาเงินมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆ
www.GrandWheel.com
#3 by Thai Dog At 2009-05-21 13:56,
ยังไม่เคยไปเที่ยว สวนลุม เลย
#2 by --**-- Na2Ja --**-- At 2005-09-20 13:50,
เมื่อก่อนเราไปสวนลุมบ่อยมากเลย
ไปดูคอนเสิร์ตดนตรีในสวนน่ะ

แต่เห็นว่าตอนค่ำๆ จะมีพวกอะไรแปลกๆ
มามีอะไรกันในสวนลุมด้วย

ช่างไม่เหมาะกับสิ่งที่เป็นความงามและพระกรุณา
ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้เลย
#1 by :: Improvised Heart :: At 2005-09-19 15:54,